Honda Monkey bikes

 

I’ve found this site rather interesting on Honda Monkeys! www.ssracing.gr

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Amiga A3000T Replica

Αυτό είναι ένα ογκώδες project. Ουσιαστικά, στόχος μου είναι να ολοκληρώσω ένα μηχάνημα που να μοιάζει όσο το δυνατόν στην Α3000Τ. Αρχικά σκόπευα να ξεκινήσω απ το μηδέν, και να κατασκευάσω ακόμα και το κουτί. Αλλά, η τύχη ήταν αρκετά καλή μαζί μου, και εντόπισα ένα -αν και ελλειπές- αυθεντικό κουτί από Γερμανία, το οποίο και αγόρασα. Το εν λόγω κουτί, είναι αυτό :

This is a bulky project. Actually, my aim was to complete a machine that would look as much alike as an A3000T. Initially i intended to start from point zero, and even build the case. But, luck has treated me well, and i have spotted a -rather incomplete- authentic case from Germany, which i bought. You’re looking at the specific case.

Άλλες δύο (2) φωτογραφίες του κουτιού..

Another two (2) pics of the tower case…

Εδώ έχουμε την πρόσοψη με τον διακόπτη ασφαλείας. Η πρόσοψη αυτή είναι εκτύπωση φωτογραφικής ποιότητας, που χάρις στον χρήστη Nathanieltolbert του Amibay forum έγινε πραγματικότητα. Τράβηξε φωτογραφίες της προσόψεως, σύμφωνα με τις δικές μου απαιτήσεις, και τις πήγα σε φωτογραφείο. Το αποτέλεσμα με δικαίωσε..

Here we have the front panel with the lock switch. This panel is a print of photographic quality, which thanks to user Nathanieltolbert of Amibay forum turned into reality. He took pictures of it according to my needs, and i had them printed at a photo shop. The result justified me…

Μία δοκιμή του μεγέθους αποκαλύπτει πως οι διαστάσεις ήταν σωστές!

A fitness test proves that the dimensions were correct!

H φωτογραφία θα κολληθεί πάνω σε ξύλο, το οποίο τρυπήθηκε καταλλήλως για να περάσουν οι διακόπτες και τα LEDs.

The picture print will be glued on a wooden fascia, which was drilled appropriately in order for the switches and LEDs to fit through.

Σε αυτή την φωτογραφία βλέπουμε την πρόσοψη με τους διακόπτες περασμένους. Ο διακόπτης power αφαιρέθηκε από ένα χαλασμένο 1084 monitor.

Here we see the panel fitted with the switches. The power switch was removed from a broken 1084 monitor.

Παρακάτω έχουμε το κυρίως hardware, που αποτελείται από την Α1200, μία Micronik Z2 busboard, έναν accelerator με 030@40 και 32MB RAM.

This is the main hardare, consisting of an A1200, a Micronik Z2 busboard, and an 030@40 accelerator with 32MB RAM.

Σκόπευα να χρησιμοποιήσω μία κάρτα γραφικών CV64, την οποία πήρα χαλασμένη από Αγγλία, αλλά δυστυχώς δέν στάθηκε δυνατόν να την επισκευάσω. Έκανα τον απαραίτητο καθαρισμό από τα άλατα, και αντικατέστησα τον κρύσταλλο των 50 Mhz με καινούριο, αλλά δέν άλλαξε τίποτα. Παραθέτω φωτογραφίες απ την αλλαγή κρυστάλλου.

I intended to use a graphics card, a CV64, which i bought broken from UK, but unfortunately it wasn’t possible for me to repair it. I did the necessary cleaning of alkali, and replaced the 50Mhz oscillator with a new one, but nothing changed. Above are the pics from the crystal replacement.

Έκανα και μία δοκιμή λειτουργίας με την κάρτα τοποθετημένη στον Draco, αλλά δεν εντοπίστηκε κάν. Μόνο system crash μου έδειχνε..

I even did an operational test by hooking the card on my Draco, but it wasn’t even detected. I only got a crashing system..

Ευτυχώς, για την περίσταση δανείστηκα μία κάρτα Retina V1.1 (thanks Frank!) μέχρι να κατασταλλάξω σε κάποια λειτουργική RTG (δωρεές δεκτές). Δέν γνωρίζω ακόμα αν η κάρτα λειτουργεί, διότι κι εκεί χρειάστηκε μία κόλληση πυκνωτή. Θα δείξει! Εδώ φαίνεται η κάρτα κουμπωμένη στο busboard.

Luckilly, for the occasion i borrowed a Retina v1.1 card (thanks Frank!) until i end up finding a working RTG one of my own (donations more than welcome). I still don’t know if this card is operative, because soldering of a capacitor was needed; we’ll see! The above picture shows the card connected on the busboard.

Αυτός είναι ο Video Slot Enabler της Microniks για το αντίστοιχο busboard. Σκοπός του είναι να ενεργοποιεί το Video Slot που βρίσκεται πάνω στην busboard, ώστε να γίνονται εκμεταλλεύσιμες κάρτες γραφικών της θύρας αυτής. Δεν είναι απαραίτητος για την ώρα, αλλά αποφάσισα να τον τοποθετήσω εξ αρχής, όπως φαίνεται στην δεύτερη φωτογραφία. Ευχαριστώ για την βοήθεια, Stan!

This is the Video Slot Enabler from Microniks for the busboard. It’s purpose is to make the video slot on the busboard active, so an appropriate graphics card can be utilized through that port. Not necessary for the time being, but i decided to install it nevertheless, as shown at the second picture. Thanks for the help Stan!

Στις επόμενες φωτογραφίες έχουμε το PCKEY 1200 της Elbox. Κουμπώνει στο keyboard slot της μητρικής, και δίνει κατάληξη ΑΤ keyboard socket.

These pictures show PC KEY 1200 by Elbox. This connects to the keyboard slot of the motherboard and provides an AT keyboard socket.

Και αυτός είναι ο αντάπτορας που μετατρέπει το ΑΤ σε PS2 κατάλληλο για σύνδεση πληκτρολογίων PC k A3000/A4000

And this is the adapter that converts the AT to a PS2 socket, compatible with PC keyboards and A3000/A4000 as well.

Και ερχόμαστε στα δύσκολα, λαμαρινοδουλειές! Αυτό είναι το διπλό, κάθετο φατνείο για οπτικά drives. (CD/DVD) Όπως βλέπετε, δέν υπάρχει βάση στήριξης, ένα από τα ανύπαρκτα κομμάτια του κουτιού… Πρέπει να αυτοσχεδιάσω.

And now the hard stuff, metalworks! This is the twin, vertical bay for optical drives (CD/DVD). As you can see, there’s no mounting gear, one of the missing parts of the case… I must improvise.

Αφαίρεσα κ έκοψα ένα διπλό φατνείο από παλιό tower, για να συγκρατήσει τα 2 rives. Τα συγκεκριμμένα είναι μόνο για δοκιμές.

I removed and cut a twin drive bay from an old tower, to withold the 2 drives. These particular drives are only for testing purposes.

Μία πρόχειρη δοκιμή έδειξε οτι πάμε καλά. Το φατνείο ταιριάζει στο κενό του κουτιού. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να ανοίξω νέες τρύπες στο φατνείο (βλέπε κόκκινο βέλος στην δεύτερη φωτογραφία) για να μπορώ να στερεώσω με βίδες & παξιμάδια το έλασμα.

A quick test showed that we’re doing good. The bay fits to the blank space of the case. The only thing i must do is drill new holes to the bay (see red arrow on second picture) so i can fasten the screws and nuts to the metal sheet.

Εδώ φαίνεται το αποτέλεσμα της στερέωσης.

Here’s the result of fastening.

Επόμενο βήμα είναι η μικρή πλακέτα της 1200 με τα 3 Leds. (Floppy, power, HD) Τα Leds αυτά, εκτός του Floppy, θα πρέπει να μεταφερθούν στο μπροστινό panel του κουτιού. Οπότε αρχικά, ξεκολλάμε τα 2 leds.

Next step is the small pcb of the A1200 with the 3 Leds. (Floppy, power, HD) These These Leds, minus the floppy one, must be transfered to the front panel of the case. So, initially, we desolder the 2 leds.

Να τα 2 leds ξεκολλημένα. Ακολουθούν σημειώσεις για να μήν μπερδευτώ με τις πολικότητες, τις οποίες θεώρησα χρήσιμες κ για άλλους χρήστες.

Here’s the 2 leds unsoldered. Second pic are notes i took so as not to get confused with polarities; i considered them usefull for other users as well.

Εδώ φαίνονται τα 2 Leds κολλημένα πάνω στα καλώδια προέκτασης. Στην δεύτερη φωτογραφία είναι πλέον τοποθετημένα στο μπροστινό panel.

These are the 2 Leds soldered to the extension cables. Second picture shows them finally placed on the front panel.

Σε αυτές τις 2 φωτογραφίες φαίνεται η πλακέτα, και οι προεκτάσεις.

At these 2 pictures you can see the pcb, and the extensions.

Το μπροστινό panel με τα leds στην θέση τους.

The front panel with the leds in place.

Σειρά έχει το floppy drive. Εδώ χρησιμοποιώ ένα TEAC FD-235HF A291-U5 το οποίο δέν είναι κανονικά για Amiga, αλλά χάρις σε μελέτη κ ερωτήσεις σε forums (ευχαριστώ rkauer!) πιστεύω πως θα μετατραπεί από pc drive σε Amiga drive. Εδώ βλέπουμε την πλακέτα όπως ήταν αρχικά, και τις αλλαγές που έκανα πάνω της. Αλλάζουμε θέση στην αντίσταση DS1 και την κολλάμε σαν DS0. Κόβουμε τον αγωγό που καταλήγει από το controller IC στο pin 34. Βραχυκυκλώνουμε τα pins 30 κ 34, και κολλάμε καλώδιο από το pin 2 του κοννέκτορα στο pin 1 του ολοκληρωμένου. Ουφ! 🙂

Next comes the floppy drive. Here i use a TEAC FD-235HF A291-U5 which is not an Amiga drive actually, but thanks to studying and questions in various forums (thanks rkauer!), i believe it will be converted from a pc to an Amiga drive. Here we see the pcb in its initial state, and the changes i did on it. We change positions of the DS1 resistor, to be soldered as DS0. Cut the trace from the controller IC leading to pin 34. Short pins 30 and 34, and then solder a wire from pin 2 of the connector to pin 1 of the IC. Phewwww! 🙂

Υπάρχει ένα θέμα με το pc floppy, το οποίο αφορά τις διαστάσεις του. Δυστυχώς, η κατασκευή του σε ότι αφορά το eject button δέν ταιριάζει με την αντίστοιχη οπή στο κουτί της Α3000Τ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβώ σε μετατροπή του button.Έκοψα στην άκρη το πλαστικό του, και πρόσθεσα κομμάτι ξύλου, για να μεγαλώσω το μήκος, και το πλάτος του κομβίου. Τρύπησα στο κέντρο το πλαστικό και το ξύλο, και πέρασα μία βίδα, η οποία μαζί με κόλλα θα συγκρατήσει τα δύο κομμάτια. Κατόπιν, κούμπωσα το νέο κομμάτι στο drive, και έκανα μία δοκιμή ταιριάσματος. Το αποτέλεσμα, αν καί όχι το καλύτερο, με ικανοποίησε..

There’s a thing about the pc floppy, that concerns its’ dimensions. Unfortunately, the make -the eject button part- does not fit the corresponding button hole on the A3000T case. Thus, i must proceed in altering the button. I cut the edge of the plastic part, and added a piece of wood in order to lengthen and widen the button. I then drilled the center of the plastic and the wooden pieces, and fitted a screw which together with glue will hold the two pieces together. Afterwards, i fastened the new piece to the drive, and did a fitness test. The result, although not being the best, satisfied me…

Άλλο ένα πρόβλημα με τα drives, και το CD, αλλά κ το Floppy, είναι οι οδηγοί τους. Αυτές οι ράγες που συρταρώνουν στα ελάσματα του κουτιού, δυστυχώς δεν υπήρχαν. Στην περίπτωση του CDROM ταίριαξε κάποια κοινή μεταλλική ράγα που είχα, αλλά στο floppy ό’τι και να δοκίμασα, δέν έκανε. Από πλαστικά μέχρι μεταλικά σε διάφορες εκδοχές (καμία προσφορά?). Έτσι, αναγκάστηκα πάλι να πατεντάρω με το ξύλο…

Another problem with the drives, both the CD and the floppy, is their rails. Those rails that slide on the metal sheets of the tower, are sadly missing. In the case of the CDROM unit, a regular metal rail that i had did the job. But for the floppy, no matter what i tried, just wouldn’t.
Both plastic and metal variations (any offers?). Thus, i was forced to get patenting with wood…

Στο τροφοδοτικό του πακέτου υπάρχουν επιπλέον θέματα! Χρησιμοποιώ ένα παλιό ΑΤ τύπου, το οποίο βοηθάει στην ενεργοποίηση του συστήματος με τον κλασικό διακόπτη ON/OFF όπως στην Α3000Τ. Επειδή όμως η τροφοδότηση πρέπει να γίνει στο busboard και όχι στο motherboard, μου πήρε αρκετό καιρό να υπολογίσω σωστά τα pinouts. Πάλι ευτυχώς χάρη στα φόρουμς έμαθα αρκετά πράγματα, και βρήκα και την βιβλιογραφία που χρειαζόμουν (ευχαριστώ ZeTr0!). Εδώ φαίνεται το τροφοδοτικό, και το κάλυμα από χαρτόνι που έφτιαξα για την περίσταση, διότι το αυθεντικό δέν υπάρχει… Μετά από πολλές μετρήσεις διαστάσεων, πήγε καλά. Μακάρι να μπορούσα να δουλέψω κ λαμαρίνα έτσι!

More matters with the power supply for the package! I use an old AT type, which helps in powering the system with a regular ON/OFF switch just like the A3000T. Since power must be applied to the busboard and not the motherboard, it took me quite some time to study the pinouts correctly. Again, thanks to forums i learnt a lot of things, and found the documentation needed (thanks ZeTr0!). Here’s the power supply, and the cover made of cardboard for the occasion, due to the original unit missing… After lots of measurements, it went well. Wish i could work metal like that!

Σειρά έχουν τα βύσματα! Επειδή εκ των πραγμάτων οι απολήξεις της Α1200 δεν ταιριάζουν στης Α3000Τ, κάπως πρέπει να τακτοποιηθούν οι θύρες. Αν και αρχικά έλεγα να χρησιμοποιήσω έτοιμα καλώδια, και να γίνει έτσι η κατασκευή ποιό “μαζεμένη”, θεώρησα ποιό ασφαλές να κατασκευάσω μόνος μου όλες τις προεκτάσεις, λόγω αμφιβολιών για τα pinouts ορισμένων καλωδίων. Έχω δεί πολλές φορές έτοιμα καλώδια με λειψά pins, λάθος συνδεσμολογίες, κλπ. Ξεκίνησα λοιπόν από τις προεκτάσεις των Mouse και Joy ports. Αφού ετοίμασα τα καλώδια, έκανα την στερέωση στην λαμαρίνα, και ενίσχυσα την τοποθέτηση με θερμόκολλα.

Next were the connectors! Due to the fact that A1200’s rear ending does not match that of the A3000T, the ports had to be taken care of somehow. Although initially i intended to use commercially-available cables, in order to make the construction more “tidy”, i felt more secure building my own cable extensions, due to doubts for the pinouts. Many a times i have witnessed ready-made cables with missing pins and inappropriate pinouts. So, i started by making the extensions for the Mouse and Joy ports. Once the cables were ready, i fastened them to the plate, and reinforced them with heat glue.

Επόμενα είναι τα βύσματα ήχου (RCA). Βρήκα έναν αντάπτορα SCART <–> RCA, από τον οποίο εκμεταλλεύτηκα την πλακέτα με τα βύσματα που ήθελα. Θα έβαζα κοινά θυληκά, αλλά προτίμησα αυτά, επειδή πατάγαν πάνω σε πλακέτα για εύκολη στερέωση. Διαχώρισα το ζευγάρι Audio L R, κόβωντας την πλακέτα. Κατόπιν, κόλλησα καλώδια κ για τα δύο κανάλια. Το τρίτο RCA θα το χρησιμοποιήσω για το Composite Video out ξεχωριστά.

Following were the audio sockets (RCA). I found a SCART <–>RCA adaptor, of which i took advantage of the pcb with the sockets i needed. I’d use regular female sockets, but preffered to use these because they were already on a pcb, for better fastening. I seperated the Audio L R pair by cutting the board. Then, i soldered wires for both channels. The third RCA socket will be used on the Composite Video out seerately.

Και εδώ φαίνεται η πλάτη του κουτιού με τα πρώτα βύσματα στερεωμένα.

And here’s the back of the case with the first sets of sockets in place.

Ακουλουθούν το σειριακό κ παράλληλο.

Serial and parallel follow.

Κατόπιν, έχουμε τα RGB και external floppy. Εδώ το βύσμα RGB είναι ένα θέμα, διότι τα 23-pin είναι δυσεύρετα. Τα αρσενικά κατάφερα να τα βρώ μέσω Amibay ευτυχώς. Για τα θυληκά, χρειάστηκε πριόνι!

Following are the RGB and external floppy cables. The RGB socket is a problem, due to the rarity of 23-pin sockets. I managed to find the male ones through Amibay luckilly. As for the female, sawing was needed!

Και αφού ξεκίνησα τις προεκτάσεις, είπα να φτιάξω κ το VGA..

And since i started making extensions, i thought i should have a VGA one..

Τελευταίο έμεινε το πληκτρολόγιο. Το οποίο είναι κατάληξη ΑΤ, από το PCKEY 1200 που ανέφερα πολύ πρίν. Και εδώ είχα κάποιο πρόβλημα. Το κουτί της Α3000Τ δεν έχει προοπτική να στερεωθεί τέτοια υποδοχή στην λαμαρίνα, διότι το βύσμα του πληκτρολογίου είναι κανονικά ενσωματομένο στην μητρική. Οπότε κάπως έπρεπε να στερεωθεί. Έκοψα έναν κύβο από ξύλο, διαστάσεων 4χ5cm, και στην συνέχεια τον κύβο τον έκανα γωνία σε σχήμα L (ΕΛ) 🙂
Τρύπησα την μία πλευρά ώστε να μπορέσει να περάσει από μέσα η υποδοχή, και άνοιξα μία μικρή τρύπα στην βάση του ξύλου, σε σημείο που βρίσκει πάνω σε αποστάτη της λαμαρίνας. Στην πρώτη φωτογραφία, διακρίνεται η οπή για το πληκτρολόγιο, και αχνά ο αποστάτης. Αφού το ξύλο κάθεται στον αποστάτη, δεν θα κουνιέται από την θέση του! Οι υπόλοιπες φωτογραφίες δείχνουν την γωνία του ξύλου, και την εξωτερική όψη με το βύσμα στην θέση του..

Last came the keyboard. It has an AT socket, due to the PCKEY 1200 interface that i have already mentioned. I did have a problem here too. The A3000T case does not have support for fastening such a socket on the metal, due to the keyboard socket being built-in to the motherboard. So i cut a cube out of wood 4×5 cm dimensions, and then i shaped the cube into an L (ΕΛ is something for the Greeks among us to understand) 🙂
I drilled the one side enough so the socket could pass through, and also drilled a minor hole at the base of the wooden piece. That hole would sit on top of the spacer that you can (hardly) see at the bottom of the case in the first picture. That way, the wooden piece can not move at all! The rest of the pictures show the angle-shaped wood, and the outer view of the socket..

Εδώ φαίνεται το συνολικό αποτέλεσμα, με όλα τα βύσματα στην θέση τους! Μεταξύ του VGA και του Audio L R, τοποθέτησα έναν διακόπτη για το reset της συσκευής. Κανονικά εκεί είναι ο διακόπτης Disable, για την έξοδο Video, αλλά αφού δεν υπάρχει κανονική Α3000, κάπως έπρεπε να αξιοποιηθεί η θέση αυτή..

Here’s the final result, with all sockets in place! Between the VGA and Audio L R, i placed a reset switch for the system. Actually that’s where the video out disable switch resides, but since i got no original A3000, that spot had to be utilized somehow..

Σε αυτή την φωτογραφία βλέπουμε το βύσμα που καταλήγει στις επαφές του Reset switch πάνω στο daughterboard.

In this picture we have the jack that ends at the contacts of the Reset switch located on the daughterboard.

Σειρά έχει η τοποθέτηση του motherboard. Στο tower υπάρχουν κάποιοι μεταλικοί αποστάτες, για να πατήσει κ να στερεωθεί η αυθεντική μητρική. Δυστυχώς, αυτοί δεν ταιριάζουν με τις τρύπες της μητρικής της Α1200. Γι αυτό αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσω ξύλο κ σε αυτή την περίπτωση. Έκοψα μερικά κομμάτια 3χ3 cm διάστασης, και πάχους 1 cm. Αφού σχεδίασα με μολύβι το ίχνος της μητρικής και σημάδευσα πού πέφτουν οι όποιες τρύπες, κόλλησα τα κομμάτια ξύλου στον πάτο του κουτιού (ουσιαστικά στο πλάι). Επίσης έβαλα και δύο κομμάτια ύψους 3 cm για να κρατάνε το daughterboard το οποίο βρίσκεται ψηλότερα από την μητρική. Πέραν της στιγμιαίας κόλλας, χρησιμοποίησα και θερμόκολλα για μεγαλύτερη σιγουριά. Στα σημεία που έπρεπε άνοιξα τρύπες για να περάσουν βίδες στερέωσης. Τέλος, τοποθέτησα την μητρική μαζί με όλα τα συναφή, και βίδωσα με κοντές ξυλόβιδες, και 3 ροδέλες (!) σε κάθε βίδα για λιγότερα ζόρια και απορόφηση κραδασμών..

Next up is the motherboard placement. In the tower case there’s some metalic spacers, that help fasten the original motherboard. Unfortunately, these don’t match with the holes of the A1200 motherboard. So i had to use wood again in this case. I cut pieces in 3×3 cm dimensions, 1cm thick. After tracing the mobo’s footprint with a pencil and marked the spots where holes go, i glued the wooden pieces at the bottom of the case (actually side). I also put two pieces 3 cm thick, to hold the daughterboard leveled due to it being oriented higher than the rest of the mobo assembly. To make things even more safe and stable, i glued the pieces using super glue and added heat glue afterwards. Then i drilled holes in the wood blocks where the screws would come in. Last, i paced the motherboard with all the escorted gear, and fastened the screws in place adding 3 washers for each screw to have less stress and absorb vibrations…

Ιδού το τελικό αποτέλεσμα της στερέωσης. Ευτυχώς ο χώρος είναι υπέρ-αρκετός! Θέλω εδώ να τονίσω πως πολλές από τις “πατέντες” που έκανα, θα μπορούσα να τις αποφύγω, αλλά όπως και με κάθε μεγάλο project μου, προσπαθώ να διατηρήσω αναλλοίωτο το περίβλημα (σε αυτή την περίπτωση το κουτί του tower) καί από σεβασμό στον σχεδιαστή, αλλά κ με προοπτική για ένα μέλλον με αυθεντικό περιεχόμενο. Τέτοια κουτιά (A3000T), δεν βρίσκονται κάθε μέρα!

That’s the final result of fastening. Luckilly, room is more than spacious! Here’s where i want to stress the fact that i could if have avoided many of my “patents”, but just like with every major project i do, i try to maintain the casing unharmed (in this case the tower case) out of respect towards the initial designer, and with a perspective for a future with the original contents in place. Such cases (A3000T) are not found every day!

Βίδες βαμένες στις κεφαλές για να ταιριάζουν στο σύνολο.

Screws with heads painted to match the assembly.

Τα πόδια στήριξης, φτιαγμένα από ξύλο.

Support feet made of wood.

Η ώρα της αλήθειας! Και η πρώτη δοκιμή λειτουργίας είναι γεγονός! Είχα κάποια ανησυχία για το busboard, σε οτι αφορά την τροφοδοσία του, αλλά αποδείχτηκε πως όλα είναι εντάξει. Το ρεύμα παρέχεται μόνο στο busboard, και όχι στο motherboard.
Η δοκιμή έγινε με σύνδεση σε κοινή τηλεόραση CRT.

The moment of truth! And the first operating test is a fact! I was a bit worried about the busboard, concerning its powering, but it all turned out correct. Power is supplied solely to the busboard, and not to the motherboard. The test was done by connecting to a regular CRT television set.

Σε αυτό το σημείο άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα! Αν και το σύστημα τροφοδοτείται κανονικά, κ όλα δείχνουν φυσιολογικά, διαπιστώθηκε ένα θέμα συνεργασίας μεταξύ του busboard και του επιταχυντή (Winner 1230). Όταν είναι κ τα δυο συνδεδεμένα στην μητρική, το σύστημα λειτουργεί για λίγα λεπτά, και μόλις φορτώσει το λειτουργικό (3.1) η οθόνη παγώνει.

This is where the big problems started! Although the system was powered normally, and everything seemed to be correct, it turned out that there’s a compatibility issue between the busboard and the accelerator (Winner 1230). When they’re both connected to the motherboard, the system works for a few minutes, and as soon as the operating system boots up (3.1) the screen freezes.

Έτσι, ξεκίνησα προσπαθώντας να καταλάβω αν έχει κάποιο πρόβλημα ο επιταχυντής. Το θέμα συζητήθηκε στα φόρα, και οι γνώμες ήταν διάφορες. Για να αποκλείσω τις όποιες πιθανότητες προβληματικών εξαρτημάτων, αρχικά αντικατέστησα τον κρύσταλο. Αυτό όμως, δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα στην κατάσταση. Ο επιταχυντής όταν είναι κουμπωμένος στην μητρική, χωρίς την ύπαρξη του busboard, λειτουργεί απροβλημάτιστα. Εδώ βλέπουμε την αλλαγή κρυστάλου, και τον εντοπισμό της κάρτας στο early startup menu.

So, i started by trying to understand if the accelerator had a problem. The subject was intensely discussed in the forums, and oppinions varied. In order to eliminate any possible defect component, i started by replacing the oscillator. However, this hasn’t changed anything. When the accelerator is connected to the motherboard, without the busboard present, everything is flawless. Here you can see the oscillator replacement, and the card detection from the early startup menu.

Άλλη μία επέμβαση ήταν η προσθήκη ψύκτρας στον επεξεργαστή (030) αν και εξ’ αρχής δεν υπήρχε κάποιο σύστημα ψύξης. Επίσης, αντικατέστησα κ τον μοναδικό ηλεκτρολυτικό πυκνωτή που υπάρχει στην πλακέτα. Παρ’ όλα αυτά, δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση…

Another step was the addition of a heatsink on the processor (030) although there was no cooling on the card by default. I also replaced the only electrolytic capacitor that existed. However, these tasks haven’t affected the card’s behaviour…

Μετά από αυτές τις ενέργειες, δεν μπορούσα να επέμβω περισσότερο στην κάρτα. Τότε προσφέρθηκε να βοηθήσει ο φίλος και Amigan γνωστός στα διάφορα φόρα ως mfilos! Ο Μάριος αρχικά μου προσέφερε για δοκιμή μία Α1200 με διαφορετική έκδοση μητρικής. Προσπαθούσαμε να δούμε αν φταίει πλέον το revision. Έτσι, συνέδεσα τα περιφερειακά στην μητρική του Μάριου, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ίδιο. Πάλι το μηχάνημα κόλλαγε μετά την εκκίνηση.

After doing all that, i couldn’t intervene on the card any further. That’s when a good friend and well-known Amigan -known as mfilos from various forums- offered to help! Mario initially offered his A1200 which was a different revision than mine for the tests. We were trying to find out if the revision was all that made the difference. So, i hooked all the peripherals onto Marios’s motherboard, but the results were the same. The machine would still freeze after booting.

Αφού αποκλείσαμε κ την πιθανότητα να φταίει η μητρική, ο Μάριος έκανε μία χειρονομία ανέλπιστη για εμένα. Προσέφερε να ανταλλάξει την Winner 1230 που είχα, με την Blizzard 1230 που είχε ο ίδιος. Και όχι μία σκέτη Blizzard, αλλά φορτωμένη με το SCSI module, και το μέγιστο δυνατόν μέγεθος μνήμης! Έτσι βρέθηκα με 198 ΜΒ μνήμης, και έναν αξιόλογο SCSI controller. Το αποτέλεσμα ήταν η άψογη συνεργασία μεταξύ του επιταχυντή και της busboard.

After having eliminated the possibility that the revision was at fault, Mario made an unexpected gesture. He offered to swap my Winner 1230 card for his own Blizzard 1230. And not just a plain ol’ Blizzard, but a fully-loaded one, with a SCSI module, and maxxed memory!
That’s how i ended up having 198 MB RAM, and a valuable SCSI controller. As a result, the accelerator and busboard cooperated perfectly!

Έχοντας πλέον ξεπεράσει το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα της κατασκευής, συνέχισα με κάποιες περαιτέρω αγορές, όπως το ποντίκι της φωτογραφίας, που συνόδευε την Α3000 στο παρελθόν. Το ποντίκι αυτό θα προσθέσει περισσότερο στην όψη αυθεντικότητας που επιθυμώ να επιτύχω. Πρόκειται για το γνωστό και ώς “Pregnant mouse” (γκαστρωμένο).

Having overcome probably the biggest obstacle of my construction, i proceeded with further purchases, such as the pictured mouse, which actually escorted the A3000 in the past. This particular mouse will add up to the authentic look i was trying to achieve. It is also known as the “Pregnant mouse”.

Στην συνέχεια ασχολήθηκα λίγο με την βελτίωση της εμφάνισης του floppy. Αντικατέστησα το αρχικό eject button που είχα φτιάξει, με ένα άλλο, πάλι ξύλινο, αλλά αυτή την φορά σε σχήμα σφηνοειδές, όπως αρμόζει στο κανονικό floppy της Α3000.

Later on, i proceeded to improve on the looks of the floppy drive. I replaced the initial eject button i made, with another -again wooden- but more “sphenoid”-shaped, just as the actual A3000 floppy should be.

Για άλλη μία φορά ο Μάριος βοήθησε σημαντικά, δίνοντάς μου τις 3.1 ROMs για να αντικαταστήσω τις 3.0 που φόραγε η Α1200.

Once again, Marios helped a lot, providing the 3.1 ROMs, so i could swap them with the 3.0 that my A1200 was wearing.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AMIGA PROJECTS & ΑΛΛΑ

Εδώ θα βρίσκετε τα διάφορα hardware projects μου που αφορούν την Amiga, κ ότι άλλο σχετικό με την πλατφόρμα αυτή.
Ελπίζω αυτό το βήμα να βοηθήσει την έμπνευση όσων θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο!

AMIGA PROJECTS & MORE

Here you will find my various hardware projects for the Amiga, and anything else i do concerning this platform.
I hope that this place helps inspire those who wish to get involved with the subject!

Posted in Uncategorized | Leave a comment